A A A

Świetlica "Anielisko"

Świetlica "Anielisko" działa zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (DZ. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm) jako placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej.


Powstala w 1993 roku jako swietlica środowiskowa.  I nieodmiennie mieści się w budynku przy ul. Sienkiewicza 60. W roku 2002 r. zostala wpisana do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako Placówka Wsparcia Dziennego. Równiez w roku 2002 zakwalifikowana została przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do udziału w realizacji projektu doskonalenia metod pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym „Razem Raźniej”.  Od roku 2004 Placówka realizowala programy profilaktyczne o charakterze socjoterapeutycznym. W roku 2006 w uzgodnieniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi został zarejestrowany nowy regulamin, który umozliwil nadanie placówce statusu specjalistycznej. Od lutego 2007 roku Placówka nosiła nazwę  Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Anielisko”.

"Anielisko" realizuje programy finansowane ze środków publicznych.


"Anielisko" organizuje dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym następujące zajęcia:

  • psychoedukacyjne
  • socjoterapeutyczne
  • korekcyjne i kompensacyjne
  • artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne)
  • edukacyjne
  • sportowo-rekreacyjne
  • uczące samodzielności (np. kulinarne)
  • wyjazdy wakacyjne


Ponadto Świetlica zapewnia wychowankom: pomoc psychologiczną i pedagogiczną, wsparcie w sytuacjach kryzysowych, opiekę duszpasterską, dożywianie, wsparcie socjalne o charakterze interwencyjnym (np. odzież, lekarstwa). Podejmujemy też działania w najbliższym środowisku dziecka (rodzina, szkoła), współpracujemy z kuratorami.

 


 

Świetlica „Anielisko


Tel.: 42 637 22 53 (Swietlica)
Godziny otwarcia: pn-pt: 11-19
e-mail: swietlica.mocni@wp.pl