A A A

Nasze projekty

Rok 2017:

1. Zadanie "Organizacja i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej" -  w ramach  Miejskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź).

2. Zadanie "Prowadzenie placówki  opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno- terapeutycznego" -  w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź).

3. Zadanie "Działania korekcyjno - edukacyjne dla nieletnich sprawców przemocy" dofinansowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z budżetu Miasta Łódź (Wydział Edukacji UMŁ).

4. Projekt „Razem, bezpiecznie” realizowany w ramach Konkursu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę finansowany ze środków The VELUX Foundations. Projekt realizowany w  Linii programowej C - Pomoc Dzieciom Ofiarom Przemocy. Okres realizacji 01.09.2016 -28.02.2017.

5. Zadanie "Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia sportowe poprawiające sprawność fizyczną najmłodszych łodzian"realizowane w ramach Miejskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (Wydział Sportu UMŁ).

 

Rok 2016:

 

1. Zadanie "Organizacja i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej" -  w ramach  Miejskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź).

2. Zadanie "Prowadzenie placówki  opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego" -  w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź).

3. Zadanie "Działania korekcyjno - edukacyjne dla nieletnich sprawców przemocy" dofinansowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z budżetu Miasta Łódź (Wydział Edukacji UMŁ).

4. Zadanie "Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia sportowe poprawiające sprawność fizyczną najmłodszych łodzian"realizowane w ramach Miejskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (Wydział Sportu UMŁ).

5. Projekt "Smaczne podróżowanie" w ramach Programu Grantowego Fundacji Tesco

6. Projekt SWIETLICE.LODZ - rea;lizowany w Parnetrstwie. Więcej na temat projektu na stronie projektu

7. Projekt "Cyferkowy zawrót głowy" dzięki Fundacji mbanku - program grantowy "Wakacje z matematyką"

8. Zadanie "Kolonie letnie dla podopiecznych "Anieliska" ze środków budżetu Wojewody Łódzkiego (Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi).

9. Projekt „Razem, bezpiecznie” realizowany w ramach Konkursu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę finansowany ze środków The VELUX Foundations. Projekt realizowany w  Linii programowej C - Pomoc Dzieciom Ofiarom Przemocy. Okres realizacji 01.09.2016 -28.02.2017.

10. Projekt "Nowe przestrzenie w Anielisku" w ramach zadania publicznego "Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży" współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi (UMŁ)- Wydziału Edukacji w Wydziale Spraw Społecznych.

11. "Dialog bez przemocy" - cykl szkoleń dla kadr placówek opiekuńczo-wychowawczych. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Słuzby Rodzinie Nadzieja. Finansowany ze środków RCPS w Łodzi.

 

Rok 2015:

1. Zadanie "Organizacja i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej" -  w ramach  Miejskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź).

2. Projekt "Wyciągamy dzieci z bram" realizowany ze środków budżetu obywatelskiego na 2015 rok. Finansowany ze środków z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź).

3. Zadanie "Prowadzenie placówki  opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego" -  w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź).

4. Zadanie "Działania korekcyjno - edukacyjne dla nieletnich sprawców przemocy" dofinansowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z budżetu Miasta Łódź (Wydział Edukacji UMŁ).

5. Zadanie "Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia sportowe poprawiające sprawność fizyczną najmłodszych łodzian"realizowane w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - dofinansowanie z budżetu Miasta Łódź (Wydział Sportu UMŁ).

6. Zajęcia pozalekcyjne w "Anielisku" dofinansowane w ramach  Miejskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (Wydział Edukacji UMŁ).

7. Zadanie "Młodzi naukowcy z Aieliska" dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego ze środkówRegionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

8. Zadanie "Kolonie letnie dla podopiecznych "Anieliska" ze środków budżetu Wojewody Łódzkiego (Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi).

9. Projekt "Smaczne podróżowanie" w ramach Programu Grantowego Fundacji Tesco

Projekty aktywizacyjne:

10. Projekt "Ubarwiamy nasz Świat" w ramach zadania publicznego "Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży" współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi (UMŁ)- Wydziału Edukacji w Wydziale Spraw Społecznych.

11. Projekt "KOWAL-KAriery i życia" w ramach zadania publicznego "Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży" współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi (UMŁ)- Wydziału Edukacji w Wydziale Spraw Społecznych, w partnerstwie z Fundacją Słuzby Rodzinie Nadzieja

 

Rok 2014:


1. Zadanie "Organizacja i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej" -  w ramach  Miejskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź).

2. Zadanie "Prowadzenie placówki  opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego" -  w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź).

3. Zadanie "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2014 r. w formie zajęć zamkniętych" realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

4. Zadanie "Działania korekcyjno - edukacyjne dla nieletnich sprawców przemocy" dofinansowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z budżetu Miasta Łódź (Wydział Edukacji UMŁ).

5. Zadanie "Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia sportowe poprawiające sprawność fizyczną najmłodszych łodzian" realizowane w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - dofinansowanie z budżetu Miasta Łódź (Wydział Sportu UMŁ).

6. Zajęcia pozalekcyjne w "Anielisku" dofinansowane w ramach  Miejskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (Wydział Edukacji UMŁ).

7. Zadanie "Kolonie letnie dla podopiecznych "Anieliska" ze środków budżetu Wojewody Łódzkiego (Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi).

8. Zadanie "Anielisko - nasz przystanek w drodze do dorosłego życia" dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego ze środkówRegionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

9. Projekt w ramach Programu Grantowego "Bezpieczne Dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje finansowany ze środków The Velux Foundations. Kontynuacja projektu z roku 2013.

 

 

Rok 2013:

1. Zadanie "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2013 r. w formie zajęć zamkniętych" realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

2. Zadanie "Organizacja i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej" -  w ramach  Miejskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź).

3. Zajęcia pozalekcyjne w "Anielisku" dofinansowane  w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (Wydział Edukacji UMŁ).

4. Zajęcia sportowe realizowane w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - dofinansowanie z budżetu Miasta Łódź (Wydział Sportu UMŁ).

5. Zadanie "Działania korekcyjno - edukacyjne dla nieletnich sprawców przemocy" dofinansowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z budżetu Miasta Łódź (Wydział Edukacji UMŁ).

6. Zadanie "Do dorosłości jeden krok" dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego ze środków Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

7. Projekt "Silni razem" w ramach zadania publicznego "Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży" finansowany w ramach Funduszu Innowacji Społecznych powołanego dzięki inicjatywie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych (ŁFOP) we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi (UMŁ)- Wydziałem Edukacji w Wydziale Spraw Społecznych.

8. Zadanie dotyczące organizacji wyjazdowego wypoczynku letniego dofinansowane przez Kuratorium Oświaty i Wychowania  w Łodzi.

9. Projekt w ramach Programu Grantowego "Bezpieczne Dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje finansowany ze środków The Velux Foundations. Projekt roczpoczęty 16.09.2013.

 

W minionych latach realizowane były m.in:

 • "Organizacja i prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego" - finansowana jest w ramach  Miejskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź)
 • Zajęcia pozalekcyjne w "Anielisku" finansowane są w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (Wydział Edukacji UMŁ)
 • Zajęcia sportowe finansowane są w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - z budżetu Miasta Łódź (Wydział Sportu UMŁ):
 • Projekt Projekt POKL.09.01.02-10-244/09 pt. "Nauka nie szkodzi" realizowany w okresie 01.09.2009 - 30.06.2011
 • Projekt "Ja-to wszystko co mam" realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego.
 • Cykl zajęć profilaktyczno- edukacyjnych dla podopiecznych Specjalistycznej Placóki Wsparcia Dziennego "Anielisko" w ramach zadania publicznego "Realizacja kompleksowych działań profilaktycznych w szczególności edukacyjno-informacyjnych, dotyczących m.in. używania i uzależnienia od alkoholu, skutków społecznych i zdrowotnych tych zjawisk" ze środków Województwa Łódzkiego - finansowana za pośrednictwem Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 • Anielisko - mój świat, w którym poznaję siebie w ramach zadanai publicznego "Działania osłonowe i aktywizujące dla dzieci i młodzieży,w tym powadzenie świetlic i klubów" ze środków Województwa Łódzkiego - finansowana za pośrednictwem Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 • Projekty "Spotkajmy się przy wspólnym stole" oraz "Wiem- działam-jem" w ramach programu grantowego "Podziel się posiłkiem" firmy Danone.
 • Zadania dotyczące organizacji wyjazdowego wypoczynku letniego oraz wypoczynnku zimowego w miejscu zamieszkania finasowane ze środków Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Edukacji oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania  w Łodzi. Wypoczywamy w wakacje w przecudnym Zakrzowie.
 • W 2009 roku realizowany był projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społeczcznej w ze środków PO FIO.  Projekt dotyczył organizacjiw ypoczynku letniego podopiecznych "Anieliska"
 • ŚWIETLICA

  Zadanie "Organizacja i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej" -  w ramach  Miejskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź). Ten projekt to po prostu Świetlica "Anielisko"

 • DOM

  Zadanie "Prowadzenie placówki  opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego" -  w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, z budżetu Miasta Łódź (MOPS Łódź). Umowa 4/DWzPU/POW/14. Ten projekt to Dom "Anielisko"

   

 • Razem, bezpiecznie